ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา  เลขที่  259  หมู่ที่  4  ตำบลแม่กา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
โทรศัพท์  0-5446-6605 ถึง 7  โทรสาร  0-5446-6137  
ศูนย์ อปพร. ตำบลแม่กา  0-5446-6442
วิทยุชุมชนมวลชนแม่กา  0-5446-6474

เว็บไซต์  www.maekalocal.com 
E-mail : tasbalmaeka@hotmail.com

E-mail : nayoktasmontree@hotmail.co.th

หมายเลขโทรศัพท์คณะผู้บริหาร   และปลัดเทศบาลตำบลแม่กา
1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 089-6351369
2. นายปริญญา จันทร์ทิพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 081-6029677
3. นายญาณวุฒิ   เงินเย็น รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 081-0248181
4. นางกัญญาพัชณ์ ระไว เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 089-6354771
5. นายสุภาพ วรพิศาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 081-8831661
6. สิบตำรวจโทเอกชัย  รัศมี ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา 081-6720079