แผนพัฒนาท้องถิ่น

         - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565

         - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565

         -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565

          - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

          - ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา

          -  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

          -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 

           -  ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

           -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

           -  ประกาศแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564

           - แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564

           - ประกาศแผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลแม่กา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

           - แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลแม่กา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

         - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         - ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา

        -  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

          - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

          - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

          - แผนดำเนินงานประจำปี 2561

            -  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 เทศบาลตำบลแม่กา

            -  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

              - ประกาศเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

              - แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2561

              - แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3

              - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

               - แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

              -  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

                - แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 

- ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนดำเนินงานปี 2559
 -   ประกาศแผนการดำเนินงาน ปี 2558
-    แผนดำเนินงานปี 2558
-   ประกาศอนุมัติใช้แผนสามปี2558-2560
-   ประกาศอนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์ 2558-2562
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
-   แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
-   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ_ศ_2557-2561
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ_ศ_2557-2559
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2557-2561
-   แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
-   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2556-2560
-   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2556
-   ประกาศใช้แผนสามปี 2556-2558
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2556-2560
 -   แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
-   แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่กา ปี 2555
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554 - 2556
-   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2554 - 2558
-   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554 - 2556
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2554 – 2558
-   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557
-   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา เรื่อง ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2555-2559
-   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2555-2559
-   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ปี 2553-2555
-   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ ปี 2553-2557
-   แผนดำเนินงาน ปี 2554
-   แผนพัฒนาสามปี 2552-2554
-   แผนพัฒนาสามปี 2553-2555
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2552-2556
-   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2553-2557
- แผนดำเนินงานปี 2553