กองคลัง


นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางจินเรศ สีสุหร่าย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสุรภา สุริยะ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
นางสาวนุชนาฎ  ฟูแสง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสิริพรรณ งานดี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางนฤมล วงศ์สรรคกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวปรียานุช  สีธิ
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางกุลธิดา ภาชนะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวสุธิพร  สอนเผ่า
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายสอาด   วงศ์ใหญ่
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

พนักงานจ้างกองคลังเทศบาลตำบลแม่กา
นางสาวสุจิตราภรณ์ พลพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุกฤตา  จิตนารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางสาวปุณณกา ฟูแสงสกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสุณิสา  จิตนารี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาววารินทร์  เงินเย็น 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวมยุรา  อารยะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
         

 
นายเอกวิทย์  เกตุรัตน์
คนงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายณัฐพล  ไชยยา
คนงานทั่วไป