กองช่าง


นายประสงค์ สุภาษี
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายชเนรินทร์ ใจแก้ว
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางสาวณหทัย  อุปนันท์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายคทาธร หมั่นงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
   
นางอรสิยา  เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายจีระศักดิ์   สิงตะนะ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายพัฒธนาพงษ์ ชุ่มใจ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

พนักงานกองช่างเทศบาลตำบลแม่กา
นายสุริยพงษ์ ชุ่มใจ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายมนตรี ต๊ะปัญญา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเทพประสิทธิ์ กันทะวัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายธนกฤต ปัญญายม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวพวงผกา  ปิงเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายโฆสิต  สุขสามัคคี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายธวัชชัย   ถูกจิตร์  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นายสายันต์ พรมเสน
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายพิทักษ์  ปัญญาดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา