กองช่าง


นายประสงค์ สุภาษี
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
นางสาวณหทัย  อุปนันท์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นายอนันตชัย  ทาทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางนันท์นภัส  ขัติวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกิ่งทอง  ติ๊บปะระวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
 
นายสุริยพงษ์  ชุ่มใจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
   
นายสิริทรรศน์  ปัญญาสุรจิต
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายจีระศักดิ์   สิงตะนะ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายพัฒธนาพงษ์ ชุ่มใจ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานกองช่างเทศบาลตำบลแม่กา
 
 นายสุระชัย  กันทะวงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายมนตรี ต๊ะปัญญา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเทพประสิทธิ์ กันทะวัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายธนกฤต ปัญญายม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวนัทธมน  ปิงเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายโฆสิต  สุขสามัคคี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายธวัชชัย   ถูกจิตร์  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นายสายันต์ พรมเสน
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายพิทักษ์  ปัญญาดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสรรเสริญ  ขัติยศ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุภาพ  ภิญโญ 
พนักงานขับรถยนต์