3.หัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
 นายสันติ   ปทุมเทศวิพัฒน์
 ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา
 
นางพรทิวา ใหม่คำแปง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประสงค์ สุภาษี
ผู้อำนวยการกองช่าง