7.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 

 

 

 

นางสาวณัฐพิมล อินพิรุดต์เดชาธร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

น.ส.ขวัญชีวี สุธรรมเม็ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน
นายอาวุธ  หาญรับ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวคนึงนุช วโรธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นายนันทวัฒน์  หลวงคำ  
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิทยา   จองมล
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายยุทธนา  รักมิตร
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

น.ส.อรธัญดา สันกว๊าน
คนงานทั่วไป
  
 
นายสุรชัย  คำมี
คนงานทั่วไป
 
  
 
นายกิตติศักดิ์ จิตต์ปรีชา
พนักงานขับกเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายธนเดช ลำพูน
คนงานทั่วไป
 
 
นายปิยะวัฒน์ วังมูล
พนักงานประจำรถขยะ 
 
นายณรงค์ศักดิ์ เวกสันเทียะ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวิชิต ศรีสุวรรณ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
 
 
นายศวัส  รัตนฟูเชื้อ 
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


 
นางสาวสิริลักษณ์  เจริญ
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นายธนากร  บุญอุ้ม
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
นายนพดล  วังมูล
คนงานทั่วไป

 

นายดุสิต  ปิสิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
นางสาวปัทมาภรณ์  ปวงงาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 
นางสาวนุจชรี  คำภิละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
นายปิยะพงษ์  ถิ่นลำปาง
พนักงานขับรถยนต์