7.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 

 

นายอารัญ ปิงมือง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.ขวัญชีวี สุธรรมเม็ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอาวุธ  หาญรับ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวคนึงนุช วโรธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นายนันทวัฒน์  หลวงคำ  
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิทยา   จองมล
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายยุทธนา  รักมิตร
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
น.ส.อัญราภรณ์ สันกว๊าน
คนงานทั่วไป
นายสุรชัย คำมี 
คนงานทั่วไป
 
นางมาลี ปิงเมือง
คนงานทั่วไป
นายธนเดช ลำพูน
คนงานทั่วไป
นายนิพล เสมอเชื้อ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายณรงค์ศักดิ์ เวกสันเทียะ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวิชิต ศรีสุวรรณ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
 
 
นางสาวศุภานิช  เงินเย็น
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายสมบูรณ์ จักรจุ่ม
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายฉัตรมงคล ศรีวิชัย
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสุนทร สุริยะ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายธนากร  บุญอุ้ม
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 

นายนพดล  วังมูล
คนงานทั่วไป