8.หน่วยตรวจสอบภายใน


 

 

ว่าที่ ร.ต.เชิดชาติ เจริญศัสตรารักษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ