ติดต่อเรา

เลขที่  259   หมู่ที่  4    ถนนพหลโยธิน    ตำบลแม่กา    อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา   56000
สำนักปลัดเทศบาล  โทร.  054-466-605  / โทรสาร  054-466-137
กองคลัง  โทร./โทรสาร 054-466-606    , กองช่าง  โทร./โทรสาร  054-466-607  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ อปพร.)  054-466-442
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่กา   054- 480571
เว็บไซต์  www.maekalocal.com      E-mail : tasbalmaeka@hotmail.com
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา   E-mail : nayoktasmontree@hotmail.co.th  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการภายในโทรศัพท์  (054-466-605 , 054-466-606 , 054-466-607)    ต่อ

 

0  (11) งานประชาสัมพันธ์
12 นายกเทศมนตรี
13 ปลัดเทศบาล
14 ธุรการ
15 งานจัดเก็บรายได้
16 งานพัสดุ
17 กองช่าง
18 ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
19 รองนายกเทศมนตรี (1)
20 รองนายกเทศมนตรี (2)
21 หน้าห้องนายกเทศมนตรี
22 เลขานุการนายกเทศมนตรี
23 รองปลัดเทศบาล
24 งานการเงินและบัญชี
25 งานนิติการ
26 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
27 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
28 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
29 งานพัฒนาชุมชน
30 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
31 ผู้อำนวยการกองคลัง
32 ผู้อำนวยการกองช่าง
33 ประธานสภาเทศบาล
34 ห้องประชุมสภาเทศบาล