รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านของตำบลแม่กา

 
นายสิทธิศักดิ์  เครืออินทร์  กำนันตำบลแม่กา หมู่ที่ 12
นายสมบูรณ์   เงินเย็น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นายสาธิต    เงินเย็น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายดำเนิน   งามจิต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
 
นายศรีเดช   ทินนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
 
นายคทา การเพียร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
 
นายชุมพล    ศรีเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
 
นายวันดี     ขัตธิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
 
นายจรินทร์  เยาวรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
 
นายอนุสิทธิ์  สมปาน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
 
นายปริยัติ   สุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
 
 
นางบุพผา  กล้าหาญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
 
นายบุญศรี  ทองจักร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
นายบุพผา   ชาลี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
นายประพันธ์  หันทนนท์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
   
นางสุภาภรณ์  สุภาษา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
นางอิสรีย์   งามจิตต์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17

 

นายนิมิตร  เติมวัชรชัย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18

 
 
 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมู่ที่

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

1

นายสิทธิศักดิ์  เครืออินทร์

กำนันตำบลแม่กา หมู่ที่ 12

084-3787335

 

2

นายสมบูรณ์   เงินเย็น

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

087-186-9419

 

3

นายสาธิต    เงินเย็น

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

080-500-0071

054-466172 

4

นายดำเนิน   งามจิต

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

086-163-0301 

 

5

นายศรีเดช   ทินนา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

087-579-7970 

 

6

นายคทา การเพียร

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

086-9109837

 

7

นายชุมพล    ศรีเมือง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

084-480-3775

 

8

นายวันดี     ขัตธิ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

086-196-2933

 

9

นายจรินทร์  เยาวรัตน์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

081-838-7345 

 

10

นายอนุสิทธิ์  สมปาน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

081-472-9598

 

11

นายปริยัติ   สุวรรณ

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 10

083-478 5979

 

12

นางบุพผา  กล้าหาญ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

085-8699114

 

13

นายบุญศรี  ทองจักร

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13

084-378-7335

 

14

นายบุพผา   ชาลี

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14

085-715-1159

 

15

 นายประพันธ์  หันทนนท์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15

086-9132868 

 

16

นางสุภาภรณ์  สุภาษา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16

097-9817556

 

17

นางอิสรีย์   งามจิตต์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17

089-430-3393

 

18

นายนิมิตร  เติมวัชรชัย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18

081-351042