การเพิ่มชื่อ

1. การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

2. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มี

    ความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

3. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย

    หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

4. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

5. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

6. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

7. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

8.การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตาย

    ผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

 

 

การรับแจ้ง

1. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

2. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

3. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

4. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

5. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

6. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

7. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

8. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

9. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

10. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

11. การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

12. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

13. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

14. การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ

15. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

16. การรับแจ้งการย้ายเข้า

17. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

18. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

19. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

20. การรับแจ้งการย้ายออก

21. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

22. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

23. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

 

 

อื่น  ๆ 

1. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร์

2. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

3. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

4. การขอเลขที่บ้าน

5. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20

6. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

7. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อ

    และรายการบุคคล

8. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

9. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

10. การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

11. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

12. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร