การจดทะเบียนพาณิชย์

1. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง

    ประเทศ

2. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 

 

3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้น

    ส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด ) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชย์ชนิดที่กฎหมายกำหนด

 

4. การจดทะเบียนพาณิชย์(ต้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และ

    กิจการร่วมค้า

5. การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่

     ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน  ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล

     ธรรมดา

 

 

7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้น

    ส่วนจดทะเบียน  (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด ) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชย์ชนิดที่

    กฎหมายกำหนด

 

 

 

8. การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน

    สามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

 

9. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น

    ตามกฎหมายต่างประเทศ

10. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 

 

11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจด

     ทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด ) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชย์ชนิดที่

     กฎหมายกำหนด

 

 

 

12. การจดทะเบียนพาณิชย์ ( เลิกประกอบพาณิชยกิจ ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน

      สามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

 

 

การรับชำระภาษี

1. การชำระภาษีบำรุงท้องที่

2. การรับชำระภาษีป้าย

3. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

อื่น ๆ

 -  การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่สาธารณะ