1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์