การขอใบอนุญาต

1. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

2. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

 

3. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

6. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

8. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาต

1. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

 

3. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

6. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

7. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

 

 

การขอหนังสือรับรอง

   -  การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

 

 

  การดำเนินงานกิจการ ตาม พรบ.โรงงาน

 1. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน

2. การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน

3. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

4. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

5. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี