1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ตามมาตรา  21

-  แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร

- ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอ

-  คู่มือปฏิบัติ

2. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  ตามมาตรา  21

-  แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร

- ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอ

-  คู่มือปฏิบัติ

3.  การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  ตามมาตรา  22

-  แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร

- ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอ

-  คู่มือปฏิบัติ