ติดต่อเรา

เลขที่  259   หมู่ที่  4    ถนนพหลโยธิน    ตำบลแม่กา    อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา   56000
สำนักปลัดเทศบาล  โทร.  054-466-605  / โทรสาร  054-466-137 
กองคลัง  โทร./โทรสาร 054-466-606    , กองช่าง  โทร./โทรสาร  054-466-607   

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (ศูนย์ อปพร.)  054-466-442 
เว็บไซต์  www.maekalocal.com      E-mail : tasbalmaeka@hotmail.com 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา   E-mail : nayoktasmontree@hotmail.co.th   หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการภายในโทรศัพท์  (054-466-605 , 054-466-606 , 054-466-607)    ต่อ

 

0  (11) งานประชาสัมพันธ์
12 นายกเทศมนตรี
13 ปลัดเทศบาล
14 ธุรการ
15 ฝ่ายพัฒนารายได้
16 งานพัสดุ
17 กองช่าง
18 ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
19 รองนายกเทศมนตรี (1)
20 รองนายกเทศมนตรี (2)
21 หน้าห้องนายกเทศมนตรี
22 ฝ่ายบริหารงานคลัง
23 ประธานสภาเทศบาล
24 งานการเงินและบัญชี
25 งานนิติการ
26 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
27 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
28 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
29 งานพัฒนาชุมชน
30 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
31 ผู้อำนวยการกองคลัง
32 ผู้อำนวยการกองช่าง
33 ฝ่ายธุรการ
34 ฝ่ายอำนวยการ