1. คณะผู้บริหาร 
นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
 
นายปริญญา จันทร์ทิพย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
 
นายภูวเดช  เงินเย็น
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
 
นายสุภาพ วรพิศาล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
 
นางกัญญาพัชณ์ ระไว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา