1. คณะผู้บริหาร 
 
นายสะอาด  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
 
 
นายณัฐพล  ฟูแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
 
 
นางพวงเพชร  พจนธารี
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
 
 
นายประหยัด  ปินตาริน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
 
 
นางสาวธัญญาลักษณ์  พันธ์ปัญญา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา