สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา  เลขที่  259  หมู่ที่  4  ตำบลแม่กา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
โทรศัพท์  0-5446-6605 ถึง 7  โทรสาร  0-5446-6137  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลแม่กา  0-5446-6442
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 0-5446-6605 ต่อ 27

เว็บไซต์  www.maekalocal.com 
E-mail : tasbalmaeka@hotmail.com

E-mail : nayoktasmontree@hotmail.co.th

หมายเลขโทรศัพท์คณะผู้บริหาร   และปลัดเทศบาลตำบลแม่กา
นายสะอาด  ไชยกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 080-8542027   
นายณัฐพล  ฟูแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 089-8509294
นางพวงเพชร  พจนธารี รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 097-9201953
นายประหยัด  ปินตาริน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 062-2508277
 นางสาวธัญญาลักษณ์  พันธ์ปัญญา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา  096-2134027
 นายสันติ ปทุมเทศวิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา 089-9197691