กองคลัง 
นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

นางจินเรศ สีสุหร่าย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
 
นางสาวนุชนาฎ  ฟูแสง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นางสิริพรรณ งานดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางนฤมล วงศ์สรรคกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวปรียานุช  สีธิ
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุุรภา  สุริยะ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 นางสาวเพชรลดา  พรมไชย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายพชร  บุญเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางกุลธิดา ภาชนะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสุพรรณี  ศรีบุญเรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
นายสอาด   วงศ์ใหญ่
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 

 

นางสาวสุธิพร  สอนเผ่า
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 
 

พนักงานจ้างกองคลังเทศบาลตำบลแม่กา
นางสาวสุจิตราภรณ์
 พลพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
นางสาวมัชฌิมา  พุ่มพิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
นางสาวชนกนาส  กัลยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 
นางสาวสุณิสา  จิตนารี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาววารินทร์  เงินเย็น 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวมยุรา  อารยะกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
 
       

 
 
นางสาววาสนา  อินต๊ะ
คนงานทั่วไป 
 
 
 นางสาวอรอุมา  นันตา
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายณัฐพล  ไชยยา
คนงานทั่วไป 
 
นายสิทธิกร  ขัติวงค์
คนงานทั่วไป
 
 
นายศราวุธ  อัมวาทย์
คนงานทั่วไป
 
 
นางสาวอรพรรณ  วิลัย
คนงานทั่วไป
 
 
นางสาวสุกัญญา  กออำไพ
คนงานทั่วไป