ดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสาร


   
    สำนักปลัดเทศบาล
    - คำขอตรวจดูข่าวสารของราชการ
    - หนังสือขอความอนุเคราะห์น้ำดื่มน้ำใช้
    - หนังสือขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์
    - แบบการฝีกอบรม
    - แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว ลาป่วย ลาคลอดบุตร
    - ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
    - ใบสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อรับทุนการศึกษา
       
    กองคลัง
    - คำร้องขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    - คำร้องขออนุญาตโฆษณา
    - คำร้องทั่วไป
    - คำร้องแจ้งห้องว่าง
    - แบบ กอ.
    - แบบ ฆจส.
    - แบบ ผท. 4
    - แบบ สอ.
    - แบบรายงานผล
    - แบบแจ้งยกเลิกเปลี่ยนแปลงกิจการ
    - ใบสำคัญรับเงิน
    - ใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร สอ.4
    - ใบอนุญาตสะสมอาหาร สอ.5
     
    กองช่าง
    - คำขออนุญาตก่อสร้าง แบบ ข.๑ กรณี สปก.4-01 หรือไม่มีเอกสารสิทธ์
    - คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.๑
    - คำรับรองการครอบครองที่ดิน
    - บันทึกการขออนุญาตก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินหรืออาคารข้างเคียง
    - หนังสือมอบอำนาจ
    - หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในที่ดิน
    - หนังสือสัญญายินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารฐานรากและผนังร่วมกัน
     แบบขอรับบริการด้านเครื่องจักรกล ฝ่ายการโยธา(รถบรรทุกหกล้อและรถตักหน้าขุดหลัง)
     แบบขอรับบริการด้านเครื่องจักรกล ฝ่ายการโยธา (รถเทเลอร์และรถแบคโฮ)
       
       
       
    ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    - หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.7
    - แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด แบบ ตล.
    - ใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
    - ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.2
       
    งานทะเบียนราษฎร
    - หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
    - หนังสือส่งใบมรณบัตรตอน2
    - หนังสือให้ความยินยอม
    - แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ หรือจำหน่ายเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร. 97 ข.
    - ใบคำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว คร.1
    - ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ท.ร.900
    - ใบรับแจ้งการย้ายออก ท.ร.600
    - ใบรับแจ้งการเกิด ท.ร.100
    - ใบรับแจ้งตาย ท.ร.400