2. สภาเทศบาล 
 
นายยงยุทธ  ไชยยา
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กา
 
 
นางบุญปั๋น  เงินเย็น
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กา
 
นายโสภณ  จิตนารี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่กา
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กา

 
 
 นางชุติกาญจน์  พัวศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายคฑา  การเพียร
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นายประสิทธิ์  ปิงเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล
 
         
 
นางอิสรีย์  งามจิต  
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 นายอนุทิน  หมั่นงาน
สมาชิกสภาเทศบาล
 

 

นางสะอาด  วงศ์ช่างเงิน 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 นางสาวศิมาลา  ยวนระหงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นายมังกร  ทินนา 
สมาชิกสภาเทศบาล
   
 
 นางศรีวรรณ  เขื่อนคำ
สมาชิกสภาเทศบาล