2. สภาเทศบาล 
นายยงยุทธ    ไชยยา
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กา
 
นางบุญปั๋น  เงินเย็น
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กา
นางชัญญา  พลทามูล 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่กา
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กา

 
นายชวน    วงศ์มูล
นายเพิ่มศักดิ์   สุนทรนาค
 
นางอำไพ  วงศ์ขัติ
 
         
นายประสิทธิ์   ปิงเมือง
นายสวัสดิ์    ศรีใจ
 
นายประดิษฐ์   วงศ์ช่างเงิน
 
นายวิวัฒน์   ไชยกุล
 
นางแสงเดือน  กันทะนิล
   
นางสาวแสงอรุณ  เงินเย็น