รัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

 พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่ 14 พ.ศ 2562

 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540