อัตราภาษีป้าย

       

 

การชำระภาษีประจำปี 2564

 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

 

 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง

 

การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ