เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

               - บันทึกเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

              - ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

              - คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

              - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร พ.ศ.2564

    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

             - http://www.maekalocal.com/ContentPAGE.php?id=23

             - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJA2af-7eCR5qMxElxemUXaXJODDmiROdvIiUixr3KryAnzQ/viewform

             - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พ.ศ.2564

   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

               - บันทึกเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

               - ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

               - คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

              - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี พ.ศ.2564

 

   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                - บันทึกเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

               - ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

               - คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

              -  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ.2564

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                 - บันทึกเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                - ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

                - คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

              - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี พ.ศ.2564

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

                 - แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

                - แผนปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ระยะ-5-ปี-พ.ศ.2560-2564

               - แผนปฎิบัติการปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

               - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

                 - รายงานกำรกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน

                 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

                 - แผนปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ระยะ-5-ปี-พ.ศ.2560-2564

                - แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

               -  รายงานผลแผน ปปช.รอบ 6 เดือน 1

              -  รายงานผลแผน ปปช. รอบ 6 เดือน 2

   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                 - รายงานผลการดำเนิการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

                 - รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ(โครงสร้างพื้นฐาน)ประจำปีงบประมาณ 2562

                

   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                 - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ในปีที่ผ่านมา (2562)

                 - แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี 2563

   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                - แสดงผลก่ารดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่่วยงาน พ.ศ.2563

               - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

               - รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ(โครงสร้างพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

  ประกาศ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         -  ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

        -   ประก่าศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กแรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2562

        -   ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

       -    ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 

      -     ประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

      -     ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

      -     ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

      -     ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

      -     ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562 

      -     ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

      -     ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

 

 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      -   แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2563