4.สำนักปลัดเทศบาล 
ข้าราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา
 
  
นางพรทิวา ใหม่คำแปง
    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    
 
 
นายนิตย์ ศรีพรม
นิติกร ชำนาญการ
นายชัยณรงค์ วงศ์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายธนัช ปิสินย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นางสาวปัฐม ตรีนุสนธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวรัตตา รักษ์มณี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
         
นางวราลักษณ์  บุญทา 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสุภาพร บุญเจ็น
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวจิรัชยา  อินเถิง 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
 
นางสาวกชพรรณ  บุญชัย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
นางสาววาสนา  จันทร์ทิพย์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
         
   
 
นางสาวมาลิสา  ทาสีทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวภคพร  อิสาน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 

นางสาวพรรณทิวา  เงินเย็น

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

นางกัลยา  ดวงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าเอกธนวัฒน์  อภิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 
         
พนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา
 
 
นางสาวณิชาภา รุจิระธนกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 
นางณัฐธยาน์  หาญรับ
ผช.นักวิชาการศึกษา
 
นายนราดร บ้านกลาง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวอังคนางค์ กันทะคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวเกณิกา บุญคำตันวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
         
นายดุสิต ปิสิน
พนักงานขับรถยนต์
 นายนรากร  หมึกสม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายพงศธร ประโจทันตา
พนักงานขับรถยนต์
  
นายธนภัทร  เงินเย็น
พนักงานขับรถยนต์ 
 
นายรังสฤษดิ์ จันทร์ทิพย์ 
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         
นายวีรจร คำมี
พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์
นายเต้า ขัติธิ
คนงานประจำรถน้ำอเนกประสงค์
 
 
นายอวยชัย เมฆะมานุรักษ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายนิคม รุจิระธนกุล
พนักงานดับเพลิง
นายปิยพงศ์ ทินนา
พนักงานดับเพลิง
นายอภิชาติ ใฝ่จิตร์
นักการภารโรง
 นายเรวัต ปวงวงศ์
ยาม
 
นางเกสร  ปวงวงศ์  
คนงานทั่วไป
 
                          
นางสาวจงกลณี  วงศ์มูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 นายสมชาย  กันทะวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
 
นางนงคราญ สิทธิมงคล
ครู
นางสาวขนิษฐา ธุรการ
ครู
นางสาวมิ่งขวัญ อิสาน
ครู
 
 
นางพวงทอง นาแพร่
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางธัญลักษณ์ เงินเย็น
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศรีแพร เผ่าต๊ะใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์เพ็ญ ปินตา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนี แก้วก๋า
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางดวงใจ จักปวง
ครูผู้ดูแลเด็ก