4.สำนักปลัดเทศบาล 
ข้าราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา
 
นางพรทิวา ใหม่คำแปง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    
 
 
นายนิตย์ ศรีพรม
นิติกร 
นายชัยณรงค์ วงศ์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายธนัช ปิสินย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นางสาวปัฐม ตรีนุสนธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวรัตตา รักษ์มณี
นักพัฒนาชุมชน
         
นางวราลักษณ์  บุญทา 
นักวิชาการศึกษา
นางสุภาพร บุญเจ็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
นางสาวจิรัชยา  อินเถิง 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
 
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาววาสนา  จันทร์ทิพย์ 
บุคลากร
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภคพร  อิสาน
เจ้าพนักงานทะเบียน
 
นางกัลยา  ดวงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
จ่าเอกธนวัฒน์  อภิพัฒนวุฒิกลูน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
         
พนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา
 
 
นางสาวณิชาภา รุจิระธนกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 
นางณัฐธยาน์  หาญรับ
ผช.นักวิชาการศึกษา
 
นายนราดร บ้านกลาง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวอังคนางค์ กันทะคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวเกณิกา บุญคำตันวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
         
นายดุสิต ปิสิน
พนักงานขับรถยนต์
 นายนรากร  หมึกสม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายพงศธร ประโจทันตา
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายรังสฤษดิ์ จันทร์ทิพย์ 
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         
นายวีรจร คำมี
พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์
นายเต้า ขัติธิ
คนงานประจำรถน้ำอเนกประสงค์
 
 
นายอวยชัย เมฆะมานุรักษ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายนิคม รุจิระธนกุล
พนักงานดับเพลิง
นายปิยพงศ์ ทินนา
พนักงานดับเพลิง
นายอภิชาติ ใฝ่จิตร์
นักการภารโรง
 นายเรวัต ปวงวงศ์
ยาม
 
นางเกสร  ปวงวงศ์  
คนงานทั่วไป
 
                          
นางสาวจงกลณี  วงศ์มูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 นายสมชาย  กันทะวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
 
 นายพิทักษ์   ปัญญาดี
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
 
นางนงคราญ สิทธิมงคล
ครู
นางสาวขนิษฐา ธุรการ
ครู
นางสาวมิ่งขวัญ อิสาน
ครู
 
 
นางพวงทอง นาแพร่
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางธัญลักษณ์ เงินเย็น
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศรีแพร เผ่าต๊ะใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์เพ็ญ ปินตา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนี แก้วก๋า
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางดวงใจ จักปวง
ครูผู้ดูแลเด็ก