สำนักปลัดเทศบาล


  
นางพรทิวา ใหม่คำแปง
    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    

นางสาวปัฐม ตรีนุสนธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายธนัช ปิสินย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นางสาวจิรัชยา  อินเถิง 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวปัฐม ตรีนุสนธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายนิตย์ ศรีพรม
นิติกรชำนาญการ
นายชัยณรงค์ วงศ์ประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรัตตา รักษ์มณี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
 

 

 

 
นางสาววาสนา  จันทร์ทิพย์ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
นางสาวพรรณทิวา  เงินเย็น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  
 
นางรุ่งนภา  ผัดดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นายธนัช ปิสินย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
จ่าเอกธนวัฒน์  อภิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
 
นางสุภาพร บุญเจ็น
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวภคพร  อิสาน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

ฝ่ายธุรการ


นางสาวจิรัชยา  อินเถิง 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


 

 

 

 

 

 

 

นางกัลยา  ดวงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 
นางวราลักษณ์  บุญทา 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
 
นางสาวมาลิสา  ทาสีทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

พนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


 
 
นางสาวณิชาภา รุจิระธนกุล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 
 
 
นางณัฐธยาน์  หาญรับ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
นางสาวจงกลณี  วงศ์มูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวอังคนางค์ กันธะคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเกณิกา บุญคำตันวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
         
 
 
นายเกรียงไกร  อดิศัยสกุล
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 นายนรากร  หมึกสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นายพงศธร ประโจทันตา
พนักงานขับรถยนต์
  
นายธนภัทร  เงินเย็น
พนักงานขับรถยนต์ 
 
นายรังสฤษดิ์ จันทร์ทิพย์ 
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         
นายวีรจร คำมี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายปิยพงศ์ ทินนา
พนักงานดับเพลิง
 นายสมชาย  กันทะวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอวยชัย เมฆะมานุรักษ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายนิคม รุจิระธนกุล
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายเต้า ขัติธิ
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
 

 

นายอภิชาติ ใฝ่จิตร์
นักการภารโรง
 นายเรวัต ปวงวงศ์
ยาม
 
นางเกสร  ปวงวงศ์  
คนงานทั่วไป
 
                          
นายดุสิต ปิสิน
พนักงานขับรถยนต์ 
นายกิตติฉัตร  สอนสุภาพ
พนักงานดับเพลิง
 

นายสมบูรณ์  อินต๊ะวงค์ษา
พนักงานดับเพลิง
 

นายพลอธิป  ทิพย์วงค์
พนักงานดับเพลิง

 
นายสมาน  เผ่าเต็ม
พนักงานขับรถยนต์
 
นายเดชา  จักรจุ่ม
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
 

นางสาวสุธาสินี  อิสรบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นางสาวปวีย์ธิดา  ขัติธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานูรการ
 

นางสาวเจนจิรา  ถิ่นลำปาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

 
 
 
 
 

บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบลแม่กา

 
 
นางนงคราญ สิทธิมงคล
ครู
นางสาวขนิษฐา ธุรการ
ครู
นางสาวมิ่งขวัญ อิสาน
ครู
 
นางชรินรัตน์  ถิ่นลำปาง
ครู 
 
 
 
 
นางธัญลักษณ์ เงินเย็น
ครู
 
 
 
 
 
 
 
นางพวงทอง นาแพร่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
 
นางดวงใจ จักปวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
 
นางสาวรัชนี  แก้วก๋า
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย