สำนักปลัดเทศบาล


  
นางพรทิวา ใหม่คำแปง
    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    

นางสาวปัฐม ตรีนุสนธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายธนัช ปิสินย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นางสาวจิรัชยา  อินเถิง 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวปัฐม ตรีนุสนธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายนิตย์ ศรีพรม
นิติกร ชำนาญการ
นายชัยณรงค์ วงศ์ประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวรัตตา รักษ์มณี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางวราลักษณ์  บุญทา 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

 
นางสาววาสนา  จันทร์ทิพย์ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 
นางสาวพรรณทิวา  เงินเย็น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางสาวกชพรรณ  บุญชัย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นายธนัช ปิสินย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
จ่าเอกธนวัฒน์  อภิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 
นางสุภาพร บุญเจ็น
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวภคพร  อิสาน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

ฝ่ายธุรการ


นางสาวจิรัชยา  อินเถิง 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางกัลยา  ดวงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 
นางสาวมาลิสา  ทาสีทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

พนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


 
 
นางสาวณิชาภา รุจิระธนกุล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 
นางณัฐธยาน์  หาญรับ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
นางสาวจงกลณี  วงศ์มูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวอังคนางค์ กันธะคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวเกณิกา บุญคำตันวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายนรากร  หมึกสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายพงศธร ประโจทันตา
พนักงานขับรถยนต์
  
นายธนภัทร  เงินเย็น
พนักงานขับรถยนต์ 
 
นายรังสฤษดิ์ จันทร์ทิพย์ 
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         
นายวีรจร คำมี
พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์
นายปิยพงศ์ ทินนา
พนักงานดับเพลิง
 นายสมชาย  กันทะวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอวยชัย เมฆะมานุรักษ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายนิคม รุจิระธนกุล
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายเต้า ขัติธิ
คนงานประจำรถน้ำอเนกประสงค์
 
นายอภิชาติ ใฝ่จิตร์
นักการภารโรง
 นายเรวัต ปวงวงศ์
ยาม
 
นางเกสร  ปวงวงศ์  
คนงานทั่วไป
 
                          
นายดุสิต ปิสิน
พนักงานขับรถยนต์ 

บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบลแม่กา

 
 
นางนงคราญ สิทธิมงคล
ครู
นางสาวขนิษฐา ธุรการ
ครู
นางสาวมิ่งขวัญ อิสาน
ครู
 
 
 
 
นางธัญลักษณ์ เงินเย็น
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศรีแพร เผ่าต๊ะใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
นางพวงทอง นาแพร่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
 
นางดวงใจ จักปวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
นางจันทร์เพ็ญ ปินตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
 
นางสาวรัชนี แก้วก๋า
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย