สำนักปลัดเทศบาล


  
นางพรทิวา ใหม่คำแปง
    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 

นางสาวปัฐม ตรีนุสนธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นายธนัช ปิสินย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และ
บรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวจิรัชยา  อินเถิง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวปัฐม ตรีนุสนธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 นายนิตย์ ศรีพรม
นิติกร
ชำนาญการ
 
นายชัยณรงค์ วงศ์ประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 นางสาวรัตตา รักษ์มณี
 นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ
 
 
 นายเอกลักษณ์  ธรรมใจอุด 
 นักพัฒนาชุมชน
 ปฏิบัติการ
 

 

 

 
นางสาววาสนา  จันทร์ทิพย์ 
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 
 
นางสาวพรรณทิวา  เงินเย็น
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
 
นางรุ่งนภา  ผัดดี
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ 
นางสาวนวสรณ์ นิลวรรณวีรกุล
  นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


นายธนัช ปิสินย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
จ่าเอกธนวัฒน์  อภิพัฒนวุฒิกลูน
 นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 ชำนาญการ
 

 พันจ่าเอกทศพร  พลเศษฐ์
 เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
 
 
นางสุภาพร บุญเจ็น
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
 
 
 นางสาวจิณณะ ทิพดากาญจน์
 เจ้าพนักงานทะเบียน
ชำนาญงาน
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 นางสาวจิรัชยา  อินเถิง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


 

 

 

 

 

 

 

 นางกัลยา  ดวงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 
   
 
นางวราลักษณ์  บุญทา 
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
 
   
 
นางสาวมาลิสา  ทาสีทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
 
 

พนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


 
 
นางสาวณิชาภา รุจิระธนกุล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 
 
  
นางณัฐธยาน์  หาญรับ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 
นางจงกลณี  เก่งทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นางสาวอังคนางค์ กันธะคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
 

นางสาวเกณิกา บุญคำตันวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
         
  
นายเกรียงไกร  อดิศัยสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
 
  นางสาวจริยา  เมืองคำบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
  
นายพงศธร ประโจทันตา
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
 
  
นายธนภัทร  เงินเย็น
พนักงานขับรถยนต์ 
 
นายรังสฤษดิ์ จันทร์ทิพย์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 
         
นายวีรจร คำมี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
 
นายปิยพงศ์ ทินนา
คนงานทั่วไป
 
 นายสมชาย  กันทะวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
 
นายอวยชัย เมฆะมานุรักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
 
นายนิคม รุจิระธนกุล
พนักงานขับรถดับเพลิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายอภิชาติ ใฝ่จิตร์
พนักงานขับรถยนต์
 
 นายเรวัต ปวงวงศ์
ยาม
 
 
นางเกสร  ปวงวงศ์  
คนงานทั่วไป 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
นายกิตติฉัตร  สอนสุภาพ
พนักงานดับเพลิง
 
นายสมบูรณ์  อินต๊ะวงค์ษา
พนักงานดับเพลิง
 
นายพลอธิป  ทิพย์วงค์
พนักงานดับเพลิง
 
 
นายสมาน  เผ่าเต็ม
พนักงานขับรถยนต์
 
 
นายเดชา  จักรจุ่ม
พนักงานขับรถดับเพลิง
 
นางสาวสุธาสินี  อิสรบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวดลธเอม ขัติธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวเจนจิรา  ถิ่นลำปาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นางวิรัญญา  เผ่ากันทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน 
 
 
นายศิริชัย  เฉพาะธรรม
พนักงานวิทยุ 
 
 
นายจักรพล  เทพวงค์
พนักงานวิทยุ 
 
 
นายพงศกร  ถูกอย่าง 
พนักงานดับเพลิง 
 
 
นายอภิชัย  ดวงรัตน์ 
พนักงานขับรถยนต์ 
 
 
นายวิศรุต  กันทะวัง 
คนงานทั่วไป 
 
 
 
นายธีรภัทร  ถูกนึก 
คนงานทั่วไป 
 

บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบลแม่กา

 
 
  
นางธัญลักษณ์  เงินเย็น
ครู 
 
นางสาวขนิษฐา ธุรการ
ครูชำนาญการ
 
นางสาวมิ่งขวัญ อิสาน
ครูชำนาญการ
 
 
นางชรินรัตน์  ถิ่นลำปาง
ครูชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 นางพวงทอง นาแพร่
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย
  
นางสาวรัชนี  แก้วก๋า
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย 
  
นางสาวเบญจมาศ  กันทะเงิน
ผู้ดูแลเด็ก