4.สำนักปลัดเทศบาล 
ข้าราชการสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา
 
นางพรทิวา ใหม่คำแปง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    
 
 
นายนิตย์ ศรีพรม
นิติกร 
นายชัยณรงค์ วงศ์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายธนัช ปิสินย์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นางสาวปัฐม ตรีนุสนธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวรัตตา รักษ์มณี
นักพัฒนาชุมชน
         
นางวราลักษณ์  บุญทา 
นักวิชาการศึกษา
นางสุภาพร บุญเจ็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
นางจิรัชยา คำเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
บุคลากร
         
  
นางสาวจรรยา  เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภคพร  อิสาน
เจ้าพนักงานทะเบียน
 
นางกัลยา  ดวงรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
จ่าเอกธนวัฒน์  อภิพัฒนวุฒิกลูน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
         
พนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา
 
 
นางสาวณิชาภา รุจิระธนกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 
นางณัฐธยาน์  หาญรับ
ผช.นักวิชาการศึกษา
 
นายนราดร บ้านกลาง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวอังคนางค์ กันทะคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวมณีนุช คำตันวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
         
นายดุสิต ปิสิน
พนักงานขับรถยนต์
 นายนรากร  หมึกสม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายพงศธร ประโจทันตา
พนักงานขับรถยนต์
นายสนอง ยะนา
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายรังสฤษดิ์ จันทร์ทิพย์ 
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         
นายวีรจร คำมี
พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์
นายเต้า ขัติธิ
คนงานประจำรถน้ำอเนกประสงค์
นายวีระศักดิ์ ฟูแสง
คนงานประจำรถน้ำอเนกประสงค์
นายอวยชัย เมฆะมานุรักษ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายนิคม รุจิระธนกุล
พนักงานดับเพลิง
นายปิยพงศ์ ทินนา
พนักงานดับเพลิง
นายอภิชาติ ใฝ่จิตร์
นักการภารโรง
 นายเรวัต ปวงวงศ์
ยาม
 
นางเกสร  ปวงวงศ์  
คนงานทั่วไป
 
                          
นางสาวจงกลณี  วงศ์มูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 นายสมชาย  กันทะวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
 
 นายพิทักษ์   ปัญญาดี
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 
 
นางนงคราญ สิทธิมงคล
ครูผู้ช่วย
นางสาวขนิษฐา ธุรการ
ครูผู้ช่วย
นางสาวมิ่งขวัญ อิสาน
ครูผู้ช่วย
 
 
นางพวงทอง นาแพร่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางธัญลักษณ์ เงินเย็น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางศรีแพร เผ่าต๊ะใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
นางจันทร์เพ็ญ ปินตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวรัชนี แก้วก๋า
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
   
นางดวงใจ จักปวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย