- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา ปี 2557

 -   ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2557
 -   ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจำปี  พ.ศ.2557
-   ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจำปี  พ.ศ.2557
-   ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 ประจำปี  พ.ศ.2557
-   ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่  1 ประจำปี  พ.ศ.2557
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา ปี 2556

 -   รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1ประจำปี 2556 วันที่ 7 มกราคม 2556
 -   รายงานการประชุมสภาแปรญัตติวันที่ 20 สิงหาคม 2556
 -   รายงานการประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มิถุนายน 2556
 -   รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2556
 -   รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 -   รายงานการประชุมสภาประจำเดือน 15 กรกฎาคม 2556
 -   รายงานการประชุมเปิดสภาครั้งแรก 15 พฤษภาคม 2556
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา ปี 2555

-   บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
-   บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
-   ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2555
-   ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา สามัญ สมัยที่ 2 ปี 2555
-   ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา สามัญ สมัยแรก ปี 2555
-   ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1ปี 2555
   

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา ปี 2554

-   รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.พ.2554
-   รายงานการประชุมสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ค. 2554
-   รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี2554
   

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา ปี 2553

-   ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2553
-   รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 19 เ มษายน 2553
-   รายงานการประชุมสภาสามัญสมัย3 ครั้งที่2 วันที่ 27ส.ค. 2553
-   รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ส.ค 2553
-   รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พ.ค. 2553
-   รายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ส.ค.2553
   

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา ปี 2552

  รายงานการประชุมสภาสามัญสมัย 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2552
  รายงานการประชุมสภาสามัญสมัย 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2552
  รายงานการประชุมสภาสามัญสมัย 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ส.ค.2552
  รายงานการประชุมสภาสามัญสมัย 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พ.ย.2552