รายงานผลการดำเนิงาน ประจำปี 

 

-

-  

  รายงานผลการดำเนิงาน โครงการสำคัญ (โครงสร้างพื้นฐาน)และงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบปะมาณ 2561

สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2555

-   สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปี2554-2555
-  
-   รายงานบัญชีรายละเอียด รายรับ – รายจ่าย ปี 2550 - 2553
-   รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2552
-   รายรับและรายจ่ายของเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2553
-   สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
-   สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553