ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9264 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-1327 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวกิจกรรม

28-06-65 ร่วมส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลแ
28-06-65 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานบูรพาจารย์พระมหาเถระ
23-06-65 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการรับบริจาคและแจกจ่ายถุ
22-06-65 ร่วมการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในข้อเสนอโครงก
20-6-65 งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประ
13-06-65 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพผู้หญิงแม่กาให้มีส
09-06-65 กิจกรรมประเพณีสืบชะตาอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ อันเนื่องมา
09-06-65 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องเล่าของชุมชน เพื่อ
08-06-65 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนแม่กา โซนใต้ ประจำปี
03-06-2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิ
31-05-65 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสร
24-05-65 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ทำความสะอาดถนนสาธารณะ"
24-05-65 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
20-5-65 โครงการแม่บ้านใส่ใจห่างไกลโควิด 19 และ PM 2.5 ในชุมช
12-05-65 กิจกรรมพัฒนาลำห้วยนาปอย หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง
12-05-65 โครงการหมู่บ้านคนดีศรีเวียงบัว กิจกรรม "การสัมมนาเช
05-05-65 ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมฯตรวจสอบหลักเกณฑ์การคัดเล
29-04-65 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
27-04-65 เวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายระ
25-04-65 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข่าวสารหน่วยงานราชการ


นายสะอาด  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 
   
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์