ข่าวกิจกรรม

27-11-64 กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมก
26-11-64 ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน "ศูนย์เร
26-11-64 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
23-11-64 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ธนาคารออมสิ
21-11-64 กาดนัดต้นไม้แม่กา
15-11-64 ลงพื้นที่สำรวจถนนและเส้นทางน้ำ
15-11-64 กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ ลำห้วยเคียน หมู่ที่
12-11-64 ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเทศบาล
12-11-64 พิธีส่งมอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบอินเทอร์
29-10-64 การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการสร้างความเข้าใจ
28-10-64 รับมอบเกียรติบัตร อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปร
25-10-64 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานมาตรการเฝ้าระวังป้องกั
17-10-64 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน ร.อ.แฮนส์ มากว๊อร์ต เ
15-10-64 การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์กีฬาและนันท
14-10-65 กิจกรรมสร้างความสัมพันธภาพในครอบครัว "การเลี้ยงดูลู
28-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 16
28-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
28-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
27-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 18
27-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 17

ข่าวสารหน่วยงานราชการ


นายสะอาด  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 
   
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์