: ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอลังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาว ตำบลแม่กา 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งเหตุและขอรับบริการงานป้องกันฯ
: ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
: ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องดับประแสไฟฟ้า
: ข่าวประชาสัมพันธ์
ผังขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่กา
: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลแม่กา
ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการค้าที่มีความต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถยื่นจดได้แล้วที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา
: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
: ข่าวประชาสัมพันธ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
คู่มือประชาชน - สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานไฟฟ้าสาธารณะ
งานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลแม่กา ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ดังนี้
: ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง
1.ยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้าน/อาคาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ ฝ่ายช่าง เทศบาลตำบลแม่กา พร้อมยื่นเอกสาร
: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การขอเลขรหัสประจำบ้าน
1.ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างบ้าน/อาคาร ที่ฝ่ายช่าง เทศบาลตำบลแม่กา 2. ติดต่อขอใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ท.ร.900 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่กา
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา โดยเริ่มให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 วันเวลาที่ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น. และวันเสาร์เวลา 08.30 – 16.30 น.
: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่กา ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมเอกสารกรณีแจ้งขอรับการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย
: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข้อพึงปฏิบัติในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)
เกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>