: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์)รถตู้หมายเลขทะเบียน นข-2613 พะเยา
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองช่าง)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-4608 พะเยา (ป้องกัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านแม่ต๋ำน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแม่กา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานป้องกันฯ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 80-9468 พะเยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักทะเบียนท้องถิ่น)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์)รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 80-9469 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ (ค.ส.ล)หมู่ 5 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุข (แบตตเตอรี่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการเดินสายรับ-ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศ่าสตร์หรือการแพทย์(ป้องกัน)จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>