: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องผลการประกวดเรียงความในหัวข้อ "พระมหากษัตริย์ไทยในใจฉัน"
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องการเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ในวันหยุดราชการ
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องการเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ในวันหยุดราชการ
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
เรื่อง ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ2560-2564)ของเทศบาลตำบลแม่กา
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลแม่กา
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศจัดตั้งจุดประชาสัมพันธ์
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ด้วยเทศบาลตำบลแม่กาได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อรับการร้องเรียนร้องทุกข์จากราษฎรในพื้นที่ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ความเป็นธรรม ของราษฎรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และเป็นการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร
เพื่อให้การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชนตำบลแม่กาในงานด้านการบริการ ประชาชน ในส่วนงานขออนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/ ออกใบอนุญาต / แจ้งยกเลิกใบอนุญาต เป็นไปด้วย ความรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษ
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศเรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
สรุปรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2552
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน(รับชำระภาษี)ในช่วงเวลาพักกลางวันของวันทำการ
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
การปรับปรุงขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้าง / รื้อถอน / ดัดแปลงอาคาร
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเทศบาลตำบลแม่กาได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ และคณะกรรมการพัฒนาตำบลแม่กาได้พิจารณาให้ความเห็นช
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ตำบลแม่กา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 17 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งเทศบาลตำบลแม่กาได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ และคณะกรรมการพัฒนาตำบลแม่กาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่กา
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่กา (การควบคุมกิจการตลาด,การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย,การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ,การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ , ฯ)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>