: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องผลการประกวดเรียงความในหัวข้อ "พระมหากษัตริย์ไทยในใจฉัน"
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องการเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ในวันหยุดราชการ
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องการเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ในวันหยุดราชการ
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
เรื่อง ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ2560-2564)ของเทศบาลตำบลแม่กา
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลแม่กา
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศจัดตั้งจุดประชาสัมพันธ์
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ด้วยเทศบาลตำบลแม่กาได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อรับการร้องเรียนร้องทุกข์จากราษฎรในพื้นที่ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ความเป็นธรรม ของราษฎรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และเป็นการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร
เพื่อให้การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชนตำบลแม่กาในงานด้านการบริการ ประชาชน ในส่วนงานขออนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/ ออกใบอนุญาต / แจ้งยกเลิกใบอนุญาต เป็นไปด้วย ความรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษ
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศเรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
สรุปรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2552
: ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>