: งานจัดเก็บรายได้
แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์อื่นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องการให้บริการชำระภาษีนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องการให้บริการชำระภาษีนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)
: งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาชำระภาษี ประจำปี 2560 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
: งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาชำระภาษี ประจำปี 2560 (ภาษีป้าย)
: งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาชำระภาษี ประจำปี 2560 (ภาษีบำรุงท้องที่)
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2559
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559
: งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกลองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่
: งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>