หมวด งานจัดเก็บรายได้ ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2559

 
เข้าชม : 315


งานจัดเก็บรายได้ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องการให้บริการชำระภาษีนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)
      ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาชำระภาษี ประจำปี 2560 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
      ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาชำระภาษี ประจำปี 2560 (ภาษีป้าย)
      ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาชำระภาษี ประจำปี 2560 (ภาษีบำรุงท้องที่)
      ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2559