หมวด งานจัดเก็บรายได้ แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

 
เข้าชม : 162


งานจัดเก็บรายได้ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562
      ประกาศ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่
      ประกาศ เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์อื่นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่
      ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
      ประกาศ เรื่องการให้บริการชำระภาษีนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)