Untitled Document
หมวดหมู่ :
27-11-64 กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมก
เข้าชม : 16 ครั้ง

26-11-64 ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน "ศูนย์เร
เข้าชม : 13 ครั้ง

26-11-64 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
เข้าชม : 15 ครั้ง

23-11-64 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ธนาคารออมสิ
เข้าชม : 19 ครั้ง

21-11-64 กาดนัดต้นไม้แม่กา
เข้าชม : 14 ครั้ง

15-11-64 ลงพื้นที่สำรวจถนนและเส้นทางน้ำ
เข้าชม : 21 ครั้ง

15-11-64 กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ ลำห้วยเคียน หมู่ที่
เข้าชม : 17 ครั้ง

12-11-64 ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเทศบาล
เข้าชม : 25 ครั้ง

12-11-64 พิธีส่งมอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบอินเทอร์
เข้าชม : 22 ครั้ง

29-10-64 การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการสร้างความเข้าใจ
เข้าชม : 36 ครั้ง

28-10-64 รับมอบเกียรติบัตร อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปร
เข้าชม : 43 ครั้ง

25-10-64 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานมาตรการเฝ้าระวังป้องกั
เข้าชม : 36 ครั้ง

17-10-64 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน ร.อ.แฮนส์ มากว๊อร์ต เ
เข้าชม : 45 ครั้ง

15-10-64 การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์กีฬาและนันท
เข้าชม : 50 ครั้ง

14-10-65 กิจกรรมสร้างความสัมพันธภาพในครอบครัว "การเลี้ยงดูลู
เข้าชม : 45 ครั้ง

28-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 16
เข้าชม : 65 ครั้ง

28-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
เข้าชม : 64 ครั้ง

28-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
เข้าชม : 62 ครั้ง

27-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 18
เข้าชม : 59 ครั้ง

27-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 17
เข้าชม : 69 ครั้ง

27-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
เข้าชม : 65 ครั้ง

26-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
เข้าชม : 68 ครั้ง

26-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
เข้าชม : 71 ครั้ง

26-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
เข้าชม : 67 ครั้ง

25-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
เข้าชม : 79 ครั้ง

25-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
เข้าชม : 58 ครั้ง

25-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
เข้าชม : 53 ครั้ง

24-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
เข้าชม : 61 ครั้ง

24-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
เข้าชม : 58 ครั้ง

24-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
เข้าชม : 64 ครั้ง

23-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
เข้าชม : 56 ครั้ง

23-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
เข้าชม : 55 ครั้ง

23-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
เข้าชม : 54 ครั้ง

22-09-64 การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
เข้าชม : 48 ครั้ง

20-09-64 โครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในชุมชนตำบลแม่กา
เข้าชม : 59 ครั้ง

15-09-64 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่กา
เข้าชม : 52 ครั้ง

13-09-64 มอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
เข้าชม : 56 ครั้ง

13-09-64 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 2
เข้าชม : 56 ครั้ง

10-09-64 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
เข้าชม : 52 ครั้ง

09-09-64 โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวตำบลแม่กา ประจำปี 2564
เข้าชม : 56 ครั้ง

08-09-64 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายสำหรับสมาชิกสภาเทศ
เข้าชม : 69 ครั้ง

03-09-64โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริส
เข้าชม : 56 ครั้ง

02-09-64โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง
เข้าชม : 56 ครั้ง

30-08-64 ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท
เข้าชม : 63 ครั้ง

14-08-64 การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั
เข้าชม : 76 ครั้ง

11-08-64 มอบน้ำดื่มแก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ CI : COMMUNITY
เข้าชม : 86 ครั้ง

11-08-64 ร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เข้าชม : 76 ครั้ง

06-08-64 การแถลงข่าวเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ CI
เข้าชม : 74 ครั้ง

27-07-64 ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเก
เข้าชม : 82 ครั้ง

20-07-64 โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืนฯ
เข้าชม : 256 ครั้ง