Untitled Document
หมวดหมู่ :
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
เข้าชม : 18 ครั้ง

การประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กา
เข้าชม : 23 ครั้ง

โครงการอบรม/ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา
เข้าชม : 23 ครั้ง

ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการธรรมสัญจร
เข้าชม : 32 ครั้ง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลแม่กา ประจำปี
เข้าชม : 30 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาพอเพียง
เข้าชม : 31 ครั้ง

“โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
เข้าชม : 36 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มชาวนาคาทอลิกจากประเทศเกาหลี
เข้าชม : 32 ครั้ง

โครงการ “ปั่น ปลูกป่า ถวายองค์ราชา”
เข้าชม : 37 ครั้ง

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
เข้าชม : 54 ครั้ง

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดินฯ
เข้าชม : 56 ครั้ง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
เข้าชม : 53 ครั้ง

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
เข้าชม : 62 ครั้ง

โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
เข้าชม : 63 ครั้ง

ประชุมหารือในการดำเนินการโครงการปลูกป่าฯ
เข้าชม : 60 ครั้ง

โครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
เข้าชม : 63 ครั้ง

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ร่วมใจกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
เข้าชม : 70 ครั้ง

โครงการอบรมสนับสนุนส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่กา
เข้าชม : 55 ครั้ง

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยามอบนโยบายการบริหารท้องถิ่น 4.0
เข้าชม : 58 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมการตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนการป้องกัน
เข้าชม : 127 ครั้ง

ร่วมซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำแก่ผู้พิการ
เข้าชม : 113 ครั้ง

โครงการรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เข้าชม : 114 ครั้ง

ร่วมขบวนแห่ครัวตานงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง
เข้าชม : 116 ครั้ง

ร่วมพิธีเปิดไปรษณีย์สาขาแม่กา
เข้าชม : 147 ครั้ง

ร่วมโครงการสืบสานงานปั้นที่ทรงคุณค่าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
เข้าชม : 136 ครั้ง

มอบประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2560
เข้าชม : 145 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการขยะขนาดใหญ่
เข้าชม : 135 ครั้ง

ซ้อมแผน
เข้าชม : 131 ครั้ง

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย
เข้าชม : 135 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่นเครือข่ายตำบลสุขภาวะ
เข้าชม : 204 ครั้ง

ร่วมพิธีรับโล่ศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะพะเยาทำดี'เพื่อพ่อ'
เข้าชม : 178 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่ม FIMARC Asian Network
เข้าชม : 181 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเยี่ยมชมเตาเผาโบราณเวียงบัว ม.7
เข้าชม : 176 ครั้ง

ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เข้าชม : 186 ครั้ง

กิจกรรมปฏิญาณเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ
เข้าชม : 190 ครั้ง

มอบของวันเด็กแห่งชาติให้กับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่
เข้าชม : 178 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดเก็บเอกสาร ฯ
เข้าชม : 171 ครั้ง

ผู้ว่าฯมอบของให้ผู้ประสบอัคคีภัย ม.7 บ้านบัว
เข้าชม : 316 ครั้ง

พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มากว๊อต เย็นเซน
เข้าชม : 245 ครั้ง