Untitled Document
หมวดหมู่ :
17-10-62 วางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถาน ร.อ.แฮนด์ มากวอร์ดเย็นเซ่น
เข้าชม : 3 ครั้ง

16-10-62 โครงการวัดประชารัฐ วัดแม่กาห้วยเคียน
เข้าชม : 3 ครั้ง

11-10-62 โครงการวัดประชารัฐ วัดหม้อแกงทอง
เข้าชม : 3 ครั้ง

10-10-62 โครงการวัดประชารัฐ วัดบ้านบัว
เข้าชม : 6 ครั้ง

09-10-62จิตอาสาตำบลแม่กา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบ สภ.แม่กา
เข้าชม : 6 ครั้ง

26-09-62โครงการส่งเสริมชีวิตเด็กและเยาวชนสู่การมีสุขภาพที่ดี
เข้าชม : 15 ครั้ง

24-09-62 โครงการวัดประชารัฐ วัดแม่กาโทกหวาก
เข้าชม : 15 ครั้ง

26-08-62 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฯ
เข้าชม : 35 ครั้ง

22-08-62 โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด ตำบลแม่กา
เข้าชม : 45 ครั้ง

19-08-62 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพันฯ
เข้าชม : 46 ครั้ง

13-08-62 “กิจกรรมอิ่มบุญ อบอุ่นใจ”
เข้าชม : 46 ครั้ง

12-08-62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 62
เข้าชม : 49 ครั้ง

02-08-62 โครงการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและของดีตำบลแม่กา
เข้าชม : 50 ครั้ง

01-08-62 โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เข้าชม : 56 ครั้ง

25-07-62 โครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในชุมชน ตำบลแม่กา
เข้าชม : 69 ครั้ง

18-07-62 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เข้าชม : 80 ครั้ง

กิจกรรม ข่วงผญ๋า
เข้าชม : 74 ครั้ง

พิธีส่งมอบลานกีฬาต้านยาเสพติด
เข้าชม : 70 ครั้ง

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายฯ ประจำปี 2562
เข้าชม : 68 ครั้ง

กิจกรรมถนนสะอาด น่ามอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
เข้าชม : 150 ครั้ง

โครงการการแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เข้าชม : 98 ครั้ง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร
เข้าชม : 109 ครั้ง

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
เข้าชม : 118 ครั้ง

ประชุม สรุปการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลแม่กา ปี62
เข้าชม : 94 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่กา จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 2562
เข้าชม : 119 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่กา ร่วมขบวนงานแปดเป็งประจำปี 2562
เข้าชม : 99 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมรับชม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เข้าชม : 120 ครั้ง

โครงการ "ละอ่อนแม่กา สร้างสุข"
เข้าชม : 134 ครั้ง

กิจกรรม “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
เข้าชม : 130 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลแม่ก
เข้าชม : 134 ครั้ง

กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2562
เข้าชม : 141 ครั้ง

มอบกระเบื้องและสังกะสี ให้แก่ผู้ ประสบวาตภัย
เข้าชม : 151 ครั้ง

รดน้ำดำหัว กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและผู้สูงอายุ ตำบลแม่กา
เข้าชม : 122 ครั้ง

วันอปพร. ประจำปี 2562
เข้าชม : 133 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่กา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
เข้าชม : 134 ครั้ง

กิจกรรม ถนนสะอาด หน้ามอง(Big Cleaning Day
เข้าชม : 152 ครั้ง

พิธีบวงสรวงและโครงการศูนย์การเรียนรู้เตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 192 ครั้ง

พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 158 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมเน่ืองใน วันท้องถิ่นไทย
เข้าชม : 168 ครั้ง

โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 4.0
เข้าชม : 250 ครั้ง

ประชุมรับฟังความคิดเห็น งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับฯ
เข้าชม : 168 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและความสามัคคีผู้สูงอายุตำบลแม่กา
เข้าชม : 224 ครั้ง

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันฟุตบอล 9 คน (ประเภทอาวุโส) เทศบาลตำบล
เข้าชม : 6791 ครั้ง

ถนนสะอาด หน้ามอง Big Cleaning Day
เข้าชม : 213 ครั้ง

ประชุมหารือร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 18 บ้านแม่ต๋ำน้อย
เข้าชม : 172 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ทต.ท่าบุญมี จ.ชลบุรี
เข้าชม : 198 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ดินแดง จ.กระบี่
เข้าชม : 172 ครั้ง

จัดประชุมประจำเดือนมกราคม
เข้าชม : 183 ครั้ง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา
เข้าชม : 205 ครั้ง

พิธีส่งมอบถนน
เข้าชม : 203 ครั้ง

พิธีเปิดเทศบาลแม่กาคัพ ครั้งที่ 1(ประเภทอาวุโส)
เข้าชม : 197 ครั้ง

ประชุมหารือครูจิตอาสา
เข้าชม : 181 ครั้ง

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ
เข้าชม : 184 ครั้ง

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เข้าชม : 236 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริหารจัดการขยะ
เข้าชม : 191 ครั้ง

รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
เข้าชม : 184 ครั้ง

งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2562
เข้าชม : 220 ครั้ง

กิจกรรมกรรม KICK OFF รณรงค์ “ แยกขยะก่อนทิ้ง ”
เข้าชม : 172 ครั้ง

ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส
เข้าชม : 227 ครั้ง

“ ปั่นผ่อตี้แอ่ว ตวยหมู่เฮาจาวแม่กา ”
เข้าชม : 189 ครั้ง

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านแม่กาห้วยเคียน (หมู่ที่ 2)
เข้าชม : 197 ครั้ง