Untitled Document
หมวดหมู่ :
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ
เข้าชม : 13 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ
เข้าชม : 19 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารสูง
เข้าชม : 29 ครั้ง

ร่วมขบวนลิ้นจี่ของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561
เข้าชม : 35 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพันธ์คณะผู้บริหาร ฯ
เข้าชม : 38 ครั้ง

พิธีมอบโล่ให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป
เข้าชม : 49 ครั้ง

งานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง
เข้าชม : 54 ครั้ง

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศ
เข้าชม : 57 ครั้ง

โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เข้าชม : 64 ครั้ง

โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2561
เข้าชม : 60 ครั้ง

งานเลี้ยงฉลองรับปริญญาชีวิตผู้สูงอายุ
เข้าชม : 79 ครั้ง

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการเตาเผา
เข้าชม : 86 ครั้ง

พิธีมอบปริญญาชีวิตแก่ผู้สูงอายุตำบลแม่กา ประจำปี 2561
เข้าชม : 135 ครั้ง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ในตำบลแม่กา
เข้าชม : 120 ครั้ง

โครงการปั่นจักรยานการกุศลเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนแก้ไขปัญหาหมอก
เข้าชม : 131 ครั้ง

โครงการ“เมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน Child and Friendly
เข้าชม : 124 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กา
เข้าชม : 133 ครั้ง

โครงการศูนย์การเรียนรู้เตาเผาโบราณเวียงบัวตำบลแม่กา 2561
เข้าชม : 123 ครั้ง

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคไทยแลนด์ 4.0
เข้าชม : 155 ครั้ง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่กา
เข้าชม : 145 ครั้ง

ศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าชม : 130 ครั้ง