Untitled Document
หมวดหมู่ :
โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เข้าชม : 8 ครั้ง

โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2561
เข้าชม : 8 ครั้ง

งานเลี้ยงฉลองรับปริญญาชีวิตผู้สูงอายุ
เข้าชม : 22 ครั้ง

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการเตาเผา
เข้าชม : 28 ครั้ง

พิธีมอบปริญญาชีวิตแก่ผู้สูงอายุตำบลแม่กา ประจำปี 2561
เข้าชม : 73 ครั้ง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ในตำบลแม่กา
เข้าชม : 69 ครั้ง

โครงการปั่นจักรยานการกุศลเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนแก้ไขปัญหาหมอก
เข้าชม : 68 ครั้ง

โครงการ“เมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน Child and Friendly
เข้าชม : 75 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กา
เข้าชม : 73 ครั้ง

โครงการศูนย์การเรียนรู้เตาเผาโบราณเวียงบัวตำบลแม่กา 2561
เข้าชม : 76 ครั้ง

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคไทยแลนด์ 4.0
เข้าชม : 97 ครั้ง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่กา
เข้าชม : 86 ครั้ง

ศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าชม : 79 ครั้ง