Untitled Document
หมวดหมู่ :
มอบของให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ
เข้าชม : 27 ครั้ง

โครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา มหาราชินี”
เข้าชม : 30 ครั้ง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)และพิธีจุดเ
เข้าชม : 37 ครั้ง

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ
เข้าชม : 73 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ
เข้าชม : 49 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารสูง
เข้าชม : 55 ครั้ง

ร่วมขบวนลิ้นจี่ของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561
เข้าชม : 60 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพันธ์คณะผู้บริหาร ฯ
เข้าชม : 71 ครั้ง

พิธีมอบโล่ให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป
เข้าชม : 82 ครั้ง

งานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง
เข้าชม : 78 ครั้ง

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศ
เข้าชม : 87 ครั้ง

โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เข้าชม : 87 ครั้ง

โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2561
เข้าชม : 86 ครั้ง

งานเลี้ยงฉลองรับปริญญาชีวิตผู้สูงอายุ
เข้าชม : 110 ครั้ง

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการเตาเผา
เข้าชม : 108 ครั้ง

พิธีมอบปริญญาชีวิตแก่ผู้สูงอายุตำบลแม่กา ประจำปี 2561
เข้าชม : 171 ครั้ง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ในตำบลแม่กา
เข้าชม : 146 ครั้ง

โครงการปั่นจักรยานการกุศลเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนแก้ไขปัญหาหมอก
เข้าชม : 156 ครั้ง

โครงการ“เมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน Child and Friendly
เข้าชม : 164 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กา
เข้าชม : 163 ครั้ง

โครงการศูนย์การเรียนรู้เตาเผาโบราณเวียงบัวตำบลแม่กา 2561
เข้าชม : 143 ครั้ง

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุคไทยแลนด์ 4.0
เข้าชม : 187 ครั้ง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลแม่กา
เข้าชม : 173 ครั้ง

ศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าชม : 153 ครั้ง