Untitled Document

กิจกรรมปฏิญาณเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 11:09:50 รูปภาพ : 6 ภาพ ชม : 317 ครั้ง

กิจกรรมปฏิญาณเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี(ทำดีด้วยวาจา)
หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ