Untitled Document

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการขยะขนาดใหญ่
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:31:37 รูปภาพ : 19 ภาพ ชม : 248 ครั้ง

 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหาร

ระบบอินทรีย์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลแม่กา โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ